Vad är nackdelarna med Lysol?

Lysol rengöringsprodukter är populära i amerikanska hushåll. Många konsumenter är medvetna om nackdelarna med att använda dessa produkter. En nackdel med Lysol är hälsoriskerna med de ingredienser som används i produkterna. Fenol är den mest oroande av dessa ingredienser, särskilt om du har barn och husdjur. Hudkontakt med fenol kan orsaka svullnad, brännande, peeling, bikupor, konvulsioner, cirkulatorisk kollaps och koma.

Hälsorisker för människor

Direkt kontakt med Lysol kan orsaka ögonirritation, därför, skydda dina ögon när du använder Lysol rengöringsprodukter. Åtgärder bör också vidtas för att undvika att göra någon kontakt med huden, mat eller kläder. Efter att ha använt Lysol produkter bör du tvätta händerna omedelbart med antibakteriell tvål och varmt vatten för att förhindra hudirritation. Om du får Lysol i dina ögon, ta bort kontakter, i tillämpliga fall och spola ögonen ut flitigt i minst 15 minuter med vatten. Om irritation inte avta, söka läkarvård omedelbart. Om Lysol produkter är svalt eller förbrukas internt, ring gift kontroll och din läkare omedelbart. Lysol innehåller Denaturerad etanol, som är giftiga för människor. Höga koncentrationer av Lysol kan också orsaka lungcancer irritation.

Hälsorisker för sällskapsdjur

Kattdjur är särskilt känsliga för Lysol rengöringsprodukter. Kombinationen av etanol alkohol och fenol skapar ett farligt gift för katter som inte har förmågan att säkert behandla dessa ämnen i levern. Alla rengöringsmedel som innehåller fenoler bör undvikas helt i hushåll med katter och fåglar. Luftrenare kan absorberas genom inandning, hud och förtäring. När dessa produkter absorberas i kroppen av en katt eller fågel, leder den efterföljande centrala nervsystemet stimuleringen till kramper, ataxi, försämrad lungfunktion, kräkningar och potentiella dödsfall.

Neutralisera faktorer

Lysol blir mindre effektiva när det kommer i kontakt med organiskt material. Även när det är på full styrka villkorar finns för maximal effektivitet, dödar Lysol inte alla former av virus och bakterier. Det är inte heller lika effektiva när det kommer i kontakt med katjoniska agenter och i alkaliskt PH.

Associerade skador och säkerhetsfrågor

Använd inte Lysol produkter på polerade trämöbler, rayon tyg eller plast och akryl. Hålla alla mat från de områden där du tänker använda eller lagra Lysol produkter i hemmet. Använd aldrig Lysol runt öppen eld eller något som kunde producera gnistor. Lysol rengöringsprodukter är extremt brandfarligt produkt behållaren potentiellt kan explodera om den utsätts för värmekällor. Innehållet i behållaren är under press. Vid kassering av Lysol behållare, aldrig punktering eller förbränna behållaren för att förhindra explosioner. Om behållaren värms, kunde giftiga svaveloxider frigöras. Alltid förvara Lysol produkter i sval temperatur och hålla dessa produkter oåtkomlig för barn och husdjur.